Sex

LOKALE ANESTHESIE IN DE TANDHEELKUNDE PDF

Buy Lokale anesthesie in de tandheelkunde by J.A. Baart, H.S. Brand ( ISBN: ) from Amazon’s Book Store. Everyday low prices and free . baart brand lokale anesthesie in de tandheelkunde isbn bohn stafleu van loghum, onderdeel van springer media bv alle rechten. Lokale anesthesie in de tandheelkunde. Volledig boek in PDF. Preview 1 out of pages. Purchase the document to get full access instantly. ✓ % Money.

Author: Talabar Nerisar
Country: Italy
Language: English (Spanish)
Genre: Personal Growth
Published (Last): 28 February 2009
Pages: 431
PDF File Size: 9.9 Mb
ePub File Size: 18.99 Mb
ISBN: 303-2-57896-759-9
Downloads: 30112
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kiramar

Algehele anesthesie bij kinderen jonger dan 4 jaar zou kunnen leiden tot hersenbeschadiging met cognitieve en gedragsproblemen op latere leeftijd tot gevolg. ,okale kans hierop is klein, maar neemt toe bij verlengde duur van de anesthesie en het geven van meerdere keren algehele anesthesie. Om de kans op schade te verkleinen, moet de algehele anesthesie in goed overleg tussen anesthesioloog en behandelaar, volgens een vast protocol, plaatsvinden.

Jn uitstellen van de behandeling naar een later tijdstip en daarmee de algehele anesthesie moet worden overwogen. Leerdoelen Na het lezen van dit artikel kent u: Algehele anesthesie op zeer jonge leeftijd zou latere leer- en gedragsstoornissen tot gevolg kunnen hebben.

Lokale anesthesie in de bovenkaak

Bong et al vonden een 4,5 keer hogere incidentie van leerstoornissen bij kinderen die algehele anesthesie hebben ondergaan dan bij kinderen die geen algehele anesthesie ondergingen. In een recente publicatie in dit tijdschrift door Booij en Burgersdijk wordt dan ook gesteld dat men zeer terughoudend dient te zijn met algehele anesthesie bij jonge kinderen tot de leeftijd van 4 jaar. Dit geldt voor inhalatatie- en intraveneuze anesthetica als ook voor sedativa.

Recent zijn de voorlopige resultaten gepubliceerd van het eerste en tot nu toe enige gerandomiseerde klinische onderzoek naar de effecten van algehele anesthesie bij jonge kinderen Davidson et al, Daarin wordt geconcludeerd dat een eenmalige en kortdurende anesthesie met inhalatie-anesthetica bij jonge kinderen geen neurologische verandering zou veroorzaken.

In dit onderzoek gaat het om een 2 jaar follow-up van kinderen die in de leeftijd van maanden eenmalig een kortdurende algehele anesthesie mediane anesthesieduur was 54 minuten hebben ondergaan. In de huidige onderzoeksliteratuur is er dus nog geen eenduidige conclusie over de gevolgen van algehele anesthesie bij jonge kinderen. In ieder geval lijkt het raadzaam de mogelijk schadelijke gevolgen van algehele anesthesie bij jonge kinderen te beperken door de indicatie voor algehele anesthesie strikt te stellen.

Algehele anesthesie bij jonge kinderen in de tandheelkunde

Indien behandeling onder algehele anesthesie toch strikt noodzakelijk tandheelkynde, dienen de mogelijke neurotoxische effecten van de algehele anesthesie met de ouders tevoren te worden besproken. In dit artikel zal worden ingegaan op de mogelijke invloed van een narcoticum op het zich ontwikkelende brein.

Daarnaast wordt er uiteengezet welke afspraken er in een academisch medisch centrum zijn gemaakt tussen de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie en de afdeling Anesthesiologie omtrent de behandeling van jonge kinderen onder algehele anesthesie.

Dat algehele anesthesie een neurotoxisch effect met stoornissen in de ontwikkeling van het centrale zenuwstelsel kan hebben, werd uitvoerig aangetoond in dierexperimentele en in vitro- onderzoeken Lin et tandheelkunre, Dit is het geval bij alle bestudeerde diersoorten, ook bij primaten, waardoor het aannemelijk is dat dergelijke effecten ook bij de mens optreden. Uit de dierexperimenten bleek dat de ernst van de schade mede anesthssie is van de duur van de algehele anesthesie, de hoeveelheid toegediende anesthetica en het aantal keren dat algehele anesthesie werd toegediend.

  ISO 13335-1 PDF

Steeds meer onderzoeken tonen aan dat er uitgebreide apoptosis en celdood, afname ajesthesie het aantal synapsen, veranderingen in de neuronale morfologie en stoornissen in de neurogenese van de hippocampus kunnen optreden na toediening van algehele anesthesie bij jonge kinderen.

Block et al vonden bij 3 groepen kinderen die respectievelijk een circumcisie, een pylorotomie of een liesbreukoperatie ondergingen dat de duur van de algehele anesthesie een negatieve correlatie heeft met de cognitieve prestaties. Kinderen die algehele anesthesie hadden ondergaan presteerden intellectueel onder andere IQ, leervermogen, taalgebruik, geheugen en gedrag aanmerkelijk lager dan andere kinderen.

Backeljauw et al vonden langdurig verminderde taalvaardigheid, cognitiestoornissen en met MRI-scanning veranderingen in het volume van bepaalde hersendelen bij kinderen anesthesei voor het vierde jaar een algehele anesthesie ondergingen.

Williams et al vonden dat dit niet het geval was indien een spinale anesthesie werd gegeven. Ing et al a toonden aan dat het resultaat van tandhdelkunde die geen verband konden aantonen tussen blootstelling aan anesthetica en mindere intellectuele prestaties kon worden verklaard door de gebruikte testmethode van deze onderzoeken.

Dezelfde groep onderzoekers toonde aan dat blootstelling aan algehele anesthesie na het derde levensjaar geen effect heeft op de cognitieve functies Ing et al, b.

In veel onderzoeken wordt daarom geadviseerd, indien mogelijk, algehele anesthesie uit te stellen tot na tadnheelkunde leeftijd van 4 jaar. In dierexperimentele onderzoeken werd aangetoond dat combinatie tzndheelkunde verschillende anesthetica meer en ernstiger veranderingen in de hersenontwikkeling veroorzaken. Men dient zich daarom zoveel mogelijk te beperken tot het toedienen van 1 anestheticum. Omdat medische ingrepen op zichzelf een neuro-inflammatoire reactie kunnen oproepen, met latere cognitieve achterstand, is de aard van de ingreep ook mogelijk van invloed op de uiteindelijke gevolgen.

Hierover bestaat echter taneheelkunde nog onvoldoende informatie.

Ebook Lokale Anesthesie In De Tandheelkunde

Indien niet strikt noodzakelijk, is het aan te bevelen herhaalde algehele anesthesie en ook de duur van de anesthesie bij een leeftijd onder de 4 jaar zoveel mogelijk te beperken. Het hier voorgestelde protocol is totstandgekomen in overleg tussen de afdelingen Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie en Anesthesiologie van een academisch medisch centrum en komt deels overeen met de consensusrichtlijn die Smart Tots Strategies for Mitigating Anesthesia-Related Neurotoxicity in Tots, www.

Door tevens lokale anesthesie te geven kan de hoeveelheid benodigde systemische anesthetica worden beperkt. Het opgestelde protocol voor voor de behandeling van jonge kinderen onder algehele anesthesie bevat de volgende afspraken:.

Er moet een strikte behandelindicatie bestaan om algehele anesthesie toe te dienen bij jonge kinderen.

Daarom is, ondanks alle eerder genoemde bezwaren, algehele anesthesie op strikte indicatie ook in de tandheelkunde toelaatbaar. Echter, omdat naast de duur van de algehele anesthesie ook het aantal keren dat anesthesie wordt toegediend een rol speelt, moet het aantal opeenvolgende behandelingen zoveel als mogelijk worden beperkt en ook de duur van de behandeling zo kort mogelijk worden gehouden.

Uitstellen van de behandeling tot het kind ouder is, moet eveneens in deze overwegingen worden meegenomen. Door lokale anesthesie toe te passen naast de narcosemiddelen kan de hoeveelheid systemische anesthetica worden beperkt.

De voorgestelde afspraken tussen behandelaar en anesthesioloog kunnen hierbij helpen. Het is bemoedigend dat andere disciplines dan de kindertandheelkunde zich uitspreken over algehele anesthesie bij kinderen. De auteurs van het artikel over deze materie in de NTvT-editie van mei hebben onder andere een protocol geschreven voor een dergelijke behandeling.

  CALENDARIO LITURGICO AMBROSIANO 2013 PDF

Daarbij is, in tegenstelling tot wat de auteurs vermelden, lokale anesthesie overbodig. Naast deze causale behandeling zijn er ook symptomatische behandelingen die geen lokale anesthesie vergen, namelijk ART en de Hall-kroon. Een nieuw protocol voor behandeling onder algehele anesthesie is een eerste stap in verbetering van de zorg.

Gezien de huidige tegenstellingen binnen de pedodontologie is toezicht op de juiste invulling van het protocol geen overbodige luxe.

Hierin zou mijns inziens een taak voor de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de adviserende tandartsen liggen. In Greifswald Duitsland heeft men door toepassing van NRC, ART en de Hall-kroon het aantal taandheelkunde onder algehele anesthesie numeriek en in tijdsduur sterk kunnen reduceren.

Waarom zou dat niet in Nederland kunnen? Indien door NRC heel wat kinderen van de wachtlijst voor behandeling onder algehele anesthesie kunnen worden gehaald zou dat kindertandheelkunde in optima forma opleveren! Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst. Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde. View the english summary Open Pokale Inleiding Algehele anesthesie op zeer jonge leeftijd tandheelkune latere leer- en gedragsstoornissen tot gevolg kunnen hebben.

Narcoticum en het brein van jonge kinderen Dat algehele anesthesie een neurotoxisch effect met stoornissen in de ontwikkeling van het centrale zenuwstelsel kan hebben, werd uitvoerig aangetoond in dierexperimentele en in vitro- onderzoeken Lin et al, Protocol Het opgestelde protocol voor voor de behandeling van jonge kinderen onder algehele anesthesie tandheelkundee de volgende afspraken: Er moet een strikte indicatie bestaan. De behandelaar is in tandheeluknde operatiekamer aanwezig bij de inleiding.

Op het einde van de inleiding hebben de ahesthesie, de assisterende en de instrumenterende de handen gedesinfecteerd en staan steriel klaar om onmiddellijk te kunnen beginnen.

De anesthesioloog geeft adequate algehele anesthesie voor de intubatie. De behandelaar geeft lokale anesthesie voor zijn deel van de behandeling. De anesthesioloog zorgt ervoor dat het kind blijft slapen in een lichte, maar adequate narcose.

Daarbij past hij zoveel mogelijk 1 anestheticum en geen combinatie van middelen toe. De anesthesioloog waarschuwt de behandelaar als hij bemerkt dat het kind pijn heeft van de behandeling tensie, pols, onrust.

De behandelaar geeft dan lokale anesthesie bij en wacht minuten voordat hij verdergaat. Een kwartier voor het einde van de behandeling informeert de behandelaar de anesthesioloog dat hij nog ongeveer 15 minuten bezig zal zijn.

Conclusie Er moet een strikte behandelindicatie bestaan om algehele anesthesie anesthhesie te dienen bij jonge kinderen. Cognition and brain structure following early childhood surgery with anesthesia. Are anesthesia and surgery during infancy associated with altered academic performance during childhood? The effects of exposure ookale general anesthesia in infancy on academic performance at age Anesth Analg ; Neurotoxiciteit van sedativa en anesthetica bij jonge kinderen.

Ned Tijdschr Tandheelkd ; Neurodevelopmental outcome at 2 years of age after general anaesthesia and awake-regional anaesthesia in infancy GAS: Ned Tijdschr Geneeskd ; Comparative analysis of outcome anesthssie used examining neurodevelopmental effects of early childhood anesthesia exposure.

J Neurosurg Anesthiol b; Anesthesiol Clin ; Cognitive outcome after spinal anesthesia and surgery during infancy. Oomens 1L. Booij 2J.