Sex

INTERNATIONALE BEPALINGEN TER VOORKOMING VAN AANVARINGEN OP ZEE PDF

Internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, by Pierre Deseck; 1 edition; First published in ; Subjects. U kunt de volledige tekst van Verdrag inzake de Internationale Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, , Londen, in Dutch-English from Reverso Context: het Verdrag inzake internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee van (COLREG 72);.

Author: Mikree Fenriramar
Country: Gambia
Language: English (Spanish)
Genre: Medical
Published (Last): 16 September 2012
Pages: 90
PDF File Size: 20.59 Mb
ePub File Size: 8.14 Mb
ISBN: 473-8-69273-910-3
Downloads: 42745
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Ketaur

Grensverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Venezuela. Opnieuw bevestigende de hartelijke betrekkingen tussen Hun Staten, alsmede in het bijzonder de historische, sociale, economische en culturele banden tussen de volken van de Nederlandse Antillen en Venezuela. Bezield door het voornemen om op een rechtvaardige en nauwkeurige wijze en op basis van beginselen van billijkheid, de zeegebieden met inbegrip van de daaronder gelegen zeebodem en ondergrond af te bakenen tussen de Nederlandse Antillen en Venezuela.

Overwegende dat het noodzakelijk is doelmatige maatregelen te treffen voor de instandhouding en het rationele gebruik van de bestaande hulpbronnen binnen de gebieden waar Zij onderscheidenlijk rechtsmacht uitoefenen. Erkennende het vitale en historische belang dat Venezuela heeft bij de Golf van Venezuela en het geheel van fundamentele belangen waardoor de Internagionale wordt gekenmerkt, alsmede het belang van de doorvaart van en naar Venezuela.

Erkennende dat het voor de Nederlandse Antillen van essentieel belang is beoalingen middelen voor hun economische ontwikkeling te waarborgen. Rekening houdende met de normen van het geldende internationale recht en aanavringen de ontwikkeling van het nieuwe zeerecht.

Hebben besloten dit Verdrag aan te gaan intednationale hebben te dien einde tot Hun gevolmachtigden aangewezen:. Die, na hun in behoorlijke en goede vorm bevonden volmachten te hebben uitgewisseld, zijn overeengekomen als volgt:.

Het vereiste van prompte en ononderbroken doortocht sluit niet uit de vaart door of de vlucht over deze zeegebieden ten behoeve van het verkeer van en naar de Nederlandse Antillen, mits de havenvoorschriften en soortgelijke eisen voor binnenkomst in acht worden genomen. Indien de Nederlandse Antillen geen vaar- of luchtwegen instellen, mag het recht van doortocht worden uitgeoefend langs de voor de internationale vaart gebruikelijke routes.

Zij dienen in het bijzonder:. Het voornoemde vereiste van onderling goedvinden is niet van toepassing voor wetten en voorschriften waarmede de Nederlandse Antillen uitvoering geven aan algemeen aanvaarde internationale voorschriften met betrekking tot de lozing van olie, oliehoudend afval en andere schadelijke stoffen. Zij dient een permanent waarschuwingssysteem in stand te houden of te doen houden ter aanduiding van de aanwezigheid van voornoemde kunstmatige eilanden, installaties of inrichtingen.

  ALEJO CARPENTIER VIAJE A LA SEMILLA PDF

Translation of “COLREG” in English

aanvaringem Indien voogkoming van de Hoge Verdragsluitende Partijen mocht besluiten binnen de afstand van een 1 zeemijl van de grenslijn boorwerkzaamheden voor exploratie of exploitatie uit te voeren of toe te staan, dient zij van deze werkzaamheden kennis te geven aan de andere Partij. Indien er een geschil mocht rijzen met betrekking tot de positie van een installatie of andere inrichting, dan wel van een drainagepunt van een boring, ten opzichte van de grenslijn, stellen de Hoge Verdragsluitende Partijen in onderling goedvinden vast aan welke zijde van de grenslijn de installatie of de andere inrichting, dan wel het drainagepunt van de boring, is gelegen.

Behoudens het bepaalde in artikel 4, achtste lid, zal elke Hoge Verdragsluitende Partij de noodzakelijke maatregelen treffen teneinde het zeemilieu te beschermen tegen vervuiling in de zeegebieden waarop dit Verdrag betrekking heeft. Hepalingen komen de Partijen overeen:. In dit verband zullen de Partijen gezamenlijk maatregelen vaststellen gericht op het voorkomen of het ongedaan maken van voornoemde vervuiling en op het elkaar verlenen van mogelijke bijstand.

De Hoge Verdragsluitende Partijen komen overeen de totstandkoming van wetenschappelijke onderzoekingen van de intsrnationale te bevorderen.

Iedere Partij benoemt een 1 lid in de commissie en de twee 2 aldus benoemde leden benoemen samen het derde lid. Indien aan de Secretaris-Generaal is verzocht een 1 lid te benoemen, zal dat lid worden gekozen uit personen die niet in dienst zijn van een natuurlijke of rechtspersoon welke belang heeft bij het geschil, en die onderdaan zijn van een derde Staat die direct noch indirect belang bij het geschil heeft.

Indien aan de Secretaris-Generaal is verzocht twee 2 leden te benoemen, zal het tweede lid worden gekozen uit de onderdanen van de Partij die niet zelf haar lid heeft benoemd. Alle beslissingen van de commissie worden genomen met meerderheid van stemmen.

De beslissingen van de commissie binden de Partijen. De akten van bekrachtiging worden zo spoedig mogelijk te Caracas uitgewisseld. Met behulp van de Linktool van LiDO is het mogelijk om een meer gedetailleerde link te maken. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een link te maken naar een specifiek lid van een artikel.

  KAFFIR BOY BY MARK MATHABANE PDF

Inhoudsopgave

Selecteer een andere versie waarmee u de huidige geselecteerde versie, inwerkinggetreden opwilt vergelijken. Vergelijken van ” Grensverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Venezuela, Willemstad, “, inwerkinggetreden opmet versie die inwerking is getreden op.

Doordat er een grote regeling is gekozen kan de vergelijking enkele minuten duren. U kunt de tekst inclusief afbeeldingen exporteren.

De afbeeldingen worden dan met de tekst in een. Aankondigingen over international buurt Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen. Naar aankondigingen over uw buurt. Dienstverlening Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies. Contactgegevens overheden Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties. Grensverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Voorkiming Venezuela Toon wetstechnische informatie. Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden: Die, na hun in behoorlijke en goede vorm bevonden volmachten te hebben uitgewisseld, zijn overeengekomen als volgt: Artikel 1 Toon relaties in LiDO.

Artikel 2 Toon relaties in LiDO. Artikel 3 Toon relaties in LiDO. Artikel 4 Toon relaties in LiDO.

COLREG – :: voorheen

Artikel 5 Toon relaties in LiDO. Artikel 6 Toon relaties in LiDO. Artikel 7 Toon relaties in LiDO. Artikel 8 Toon relaties in LiDO. Artikel 9 Toon relaties in LiDO. Artikel 10 Toon relaties in LiDO.

Artikel 11 Toon relaties in LiDO. Artikel 12 Toon relaties in LiDO.

COLREG – Translation into English – examples Dutch | Reverso Context

Artikel 13 Toon relaties in LiDO. De zeekaart is los bij het Tractatenblad gevoegd. Kopieer een link link met citeertitel. Vergelijk versies Selecteer een andere versie waarmee u de huidige geselecteerde versie, inwerkinggetreden opwilt vergelijken. Inwerkingtreding Selecteer een datum Keuze afdrukken regeling U kunt kiezen voor het toevoegen van de wetstechnische informatie aan de tekst. Toevoegen van wetstechnische informatie Exclusief wetstechnische informatie Inclusief wetstechnische informatie Sluit.

Formaat XML De tekst zal worden geleverd in een.